Algemene voorwaarden en criteria

 

Wanneer u een aanvraag indient bij de Stichting Animales zal de aanvraag moeten voldoen aan zowel de door Stichting Animales opgestelde algemene voorwaarden, als de criteria.

 

 1. Naleving van Richtlijnen: Door acceptatie van de subsidie verbindt de ontvanger zich tot naleving van de richtlijnen. Niet voldoen kan leiden tot gehele of gedeeltelijke terugvordering.
 2. Voorstel Verplichtingen: De ontvanger dient het ingediende voorstel aan het bestuur van de Stichting te honoreren. Wijzigingen vereisen voorafgaande goedkeuring van het bestuur.
 3. Bijdrage aan Dierenwelzijn: Aanvragen moeten duidelijk maken hoe het project bijdraagt aan dierenwelzijn en hoe dit gemeten wordt.
 4. Kostenoverschrijding: Kosten boven de maximale vergoeding zijn voor rekening van de ontvanger.
 5. Eindverslag: Binnen twee jaar na toekenning moet een eindverslag worden ingediend, uiterlijk drie maanden na projectafloop.
 6. Begroting en Dekkingsplan: Een gedetailleerde begroting en dekkingsplan zijn vereist bij de aanvraag.
 7. Indienen via E-mail: Aanvragen moeten per e-mail worden ingediend naar info@animales.nl.
 8. Beoordeling en Besluit: Het bestuur vergadert tweemaal per jaar en beslist over toekenning. Houd rekening met een wachttijd van minimaal zes maanden.
 9. Naamsvermelding: De ontvanger moet de naam en het logo van Stichting Animales vermelden in projectpublicaties.
 10. Uitbetaling en Controle: De subsidie kan voorafgaand aan het onderzoek worden uitbetaald. Bij twijfel kan een accountantsverklaring worden gevraagd, op kosten van de aanvrager.
 11. Voorbehoud bij Correspondentie: Voorafgaand aan het besluit van het bestuur kunnen geen rechten worden ontleend aan correspondentie.
 12. Intrekking bij Onmogelijkheid: Langdurige ziekte, ongeval of andere omstandigheden die naleving belemmeren kunnen leiden tot intrekking van de subsidie. Verzoeken om uitstel kunnen bij het bestuur worden ingediend.