Subsidieaanvraag

 

Richtlijnen voor het toekennen van subsidie door de Stichting Animales:

Algemeen
De Stichting Animales is opgericht op 13 november 1997.
De doelstelling van de stichting luidt: het verbeteren van welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn.    
Hieronder moet worden verstaan, het stimuleren van op dieren gericht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn, bv voeding, medisch handelen en cognitie en emotie; het in beperkte mate (mede) financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dierenwelzijn.

Deze richtlijnen voor het aanvragen van subsidie bij de Stichting Animales gelden vanaf 1 januari 2017 en blijven geldig tot het bestuur van de Stichting Animales nieuwe richtlijnen bekend maakt.

Wie en wat kunt u aanvragen?
Aanvragen bij het subsidiefonds Stichting Animales staan open voor onderzoekers die onderzoek verrichten naar mogelijkheden tot verbetering van dierenwelzijn in de breedste zin des woords.
De aanvraag moet worden verricht door een onderzoeker, gelieerd aan een (hogere) kennisinstelling ter ondersteuning van onderzoek. Onderzoek door particulieren t.a.v. de doelstelling komt niet in aanmerking.
Aan kosten die tot de reguliere uitrusting van een instituut kunnen worden gerekend of die behoren tot het reguliere werkprogramma van de beoogde aanvrager wordt geen bijdrage geleverd.
De maximale bijdrage uit het subsidiefonds van de Stichting Animales bedraagt in principe € 5.000,-.

Hoe en wanneer kunt u subsidie aanvragen?                                   
U kunt twee keer per jaar (deadline 15 maart en 15 september) een subsidie aanvragen met behulp van het Formulier Subsidieaanvraag (te downloaden via de knop onderaan deze pagina).

Overige subsidie voorwaarden
1. Door aanvaarding van de subsidie verbindt de subsidieontvanger zich deze richtlijnen te zullen naleven. Niet naleving van deze richtlijnen kan tot gevolg hebben, dat een deel of het geheel van de subsidie wordt teruggevorderd.
2. De subsidieontvanger verplicht zich het voorstel na te komen zoals dat aan het bestuur van de Stichting is voorgelegd. Voor wijzigingen is vooraf toestemming van het bestuur van de Stichting nodig.
3. In de aanvraag moet naar voren komen op welke manier het project/onderzoek bijdraagt aan concrete bevordering van dierenwelzijn, en hoe deze bevordering gemeten zal worden.
4. Kosten, voortvloeiend uit overschrijding van de maximale vergoeding, zijn geheel voor rekening van de subsidieontvanger.
5. De subsidieontvanger dient uiterlijk drie maanden na afloop van het project, doch uiterlijk binnen twee jaar na toekenning, een eindverslag aan het bestuur van de Stichting Animales te doen toekomen.
6. Bij de aanvraag dient een gedegen begroting en dekkingsplan meegestuurd te worden.
7. De subsidieaanvrager dient de aanvraag via e-mail in te dienen. Subsidieaanvragen kunnen worden gezonden naar het e-mailadres info@animales.nl.
8. Het bestuur van de Stichting beoordeelt de subsidie-aanvraag en beslist over het al dan niet toezeggen van de subsidie. Dit bestuur vergadert 2 keer per jaar. De aanvrager dient daarom rekening te houden met een wachttijd van tenminste 6 maanden.
9. De aanvrager dient bij toekenning van een subsidie de naam en het logo van de Stichting Animales op de publicaties van het project te vermelden.
10. De subsidie wordt - indien gewenst - voorafgaande aan het onderzoek uitgekeerd. Bij twijfel over de juistheid van de afrekening kan de Stichting Animales een verklaring van een accountant vragen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de subsidievrager.
11. Aan correspondentie voorafgaand aan de daadwerkelijke beslissing van het bestuur van de Stichting Animales kunnen geen rechten worden ontleend.
12. Indien de subsidieontvanger door langdurige ziekte, ongeval, of om andere redenen niet of onvoldoende in staat is de gemaakte afspraak na te komen of de door de Stichting gestelde voorwaarden niet nakomt, kan de subsidie worden ingetrokken. Een verzoek om uitstel van de uitvoering van het project kan bij het bestuur van de Stichting worden ingediend.

Meer informatie?
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting, per telefoon of e-mail.


Schriftelijke correspondentie kunt u richten aan:
Het bestuur van de Stichting Animales
Schapendrift 15
1272 NA  HUIZEN