Jaarverslag 2023

 

De Stichting Animales is opgericht op 13 november 1997. Zij is gevestigd te Huizen.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting Animales: Het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

 

Bestuur

Mevr. drs. Edske J. Meijerink, voorzitter

Mevr. dr. Willy H. Metz, 1e secretaris

Mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland, 2e secretaris

De heer J. van Tol RA, penningmeester (tot 24 november 2023)

De heer mr. J.E. Walch, penningmeester (vanaf 24 november 2023)

De heer Dr. Franck L.B. Meijboom, bestuurslid

 

Raad van Advies:

De heer Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff

Mevr. Prof. dr. A.D.C. Jaarsma

De heer Drs. V.M.C. Rijsman

Mevr. A.H.D.M. van den Top-Kraaijenhagen

 

Bestuursverslag

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Animales is in 2023 tweemaal bijeengekomen, te weten op 28 maart en 24 november 2023. Verder werden de besluiten en andere zaken telefonisch of per e-mail gecommuniceerd.

 

Tot onze grote droefenis is kort na zijn afscheid als penningmeester van de Stichting Rob van Tol overleden. Rob heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd voor het functioneren van de Stichting. Hij is ca 10 jaar penningmeester geweest. Ter gelegenheid van zijn afscheid zou hem als dank een VVV-bon worden aangeboden. Tevens was door het bestuur besloten voor hem een videofilmpje te maken waarop alle (voormalige) bestuursleden en adviseurs hun waardering voor hem konden uitspreken. Helaas is Rob kort na onze vergadering overleden. Hierdoor konden hem de VVV-bon en het filmpje niet meer worden aangeboden. Zijn familie heeft het filmpje inmiddels wel gezien. Zij zijn er erg blij mee.

 

Op 24 november 2023 trad mr. J.E. Walch tot het bestuur toe. Hij neemt de functie van penningmeester op zich.

 

De bestuursleden, noch de leden van de Raad van Advies van de Stichting Animales, genieten een honorering.

 

ANBI-status

De Stichting Animales is sinds 1 januari 2015 aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

 

Animales-Voordracht

Op 21 april 2023 is door prof. dr. Bas Haring (hoogleraar Publiek Begrip van Wetenschap, Universiteit Leiden) de Vijfde Animales-Voordracht gehouden, met als titel ‘EEN GOEDE NATUUR IS GOED VOOR DIEREN, TOCH?’.

De Voordracht werd gehouden in de Geertekerk te Utrecht. Gelukkig konden alle belangstellenden voor de voordracht fysiek aanwezig zijn na de jaren van de coronacrisis. De voordracht werd door de aanwezigen enthousiast ontvangen. Na afloop werd het boekje met de tekst van de lezing gratis aan de aanwezigen aangeboden. 

 

Subsidies

In 2023 werden de volgende subsidie-aanvragen gehonoreerd:

  • Een bedrag van € 5.000 werd toegezegd aan mevr. E. Nordquist voor het project: ’Meten van lange-termijn stress in schapen via cortisol in wol

 

  • Eveneens € 5.000 werd toegezegd aan A.L. Hendrix voor het onderzoek “Invloed van het toedienen van Dexamethason iedere 24 uur vs. iedere 48 uur op dexamethason- en cortisolgehaltes in het bloed van het paard”. De studie onderzoekt of het mogelijk is om dexamethason, dat veel gebruikt wordt in de paardengeneeskunde als medicatie, iedere 48 uur te geven in plaats van iedere 24 uur. Dit zou bijdragen aan paardenwelzijn omdat paarden minder vaak injecties zouden hoeven te ondergaan en minder kans hebben op het ontwikkelen van vervelende of zelf zelfs dodelijke bijwerkingen.

 

  • Een bedrag van € 25.000 werd ter beschikking gesteld voor het onderzoeksproject “Samen sterk voor de Dobermann” Het onderzoek van Dr. Hille Fieten en Christina Kandane Arachige Don, heeft als doel de ernstige, erfelijke aandoeningen Dobermann Hepatitis en Dilaterende Cardiomyopathie (DCM) te verminderen. Het onderzoek richt zich op het identificeren van DNA-mutaties die verantwoordelijk zijn voor de genoemde ziekten. Het doel is om deze mutaties in te zetten voor een vroegtijdige diagnose en fokdierselectie. De subsidie is verstrekt voor het onderzoek van één ziekte, te weten naar Dobermann Hepatitis, voor de periode van één jaar.

 

  • Een bijdrage van € 7.000 voor materiaalkosten voor de studie “The Horse-Owner Relationship Scale (HORSE) werd toegezegd voor een onderzoeksproject van prof. dr. B. Rodenburg, dr. N. Endenburg en drs. C.M. Kapteijn, dat onderzoek doet naar de relatie tussen paardeneigenaren en hun paarden en op welke wijze deze effect heeft op het welzijn van de dieren.

 

  • Besloten werd een bijdrage van € 8.500 bij te dragen aan het onderzoek “Cell free DNA; een nieuwe techniek om snel sepsis te kunnen diagnosticeren bij zieke neonatale veulens” door dr. M.J.P. Theelen en drs. Esther W. Siegers. In dit onderzoek wordt gewerkt aan het valideren van een nieuwe techniek (Call free DNA) om sepsis (bloedvergiftiging) op te sporen bij veulens. Deze techniek is potentieel sneller en gevoeliger dan de huidige technieken en kan daarmee een levensreddend verschil maken ten aanzien van de diagnose en behandeling van ernstig zieke veulens met sepsis. Het onderzoek zal worden uitgevoerd met ondersteuning van vrijwilligers, te weten studenten Diergeneeskunde.

 

  • Een bedrag van € 4.500 werd verstrekt voor het project “Behandeling van katten met Feline Infectueuze Peronitis (FIP)” van prof. dr. Hans Kooistra en drs. Marike Knies. Het project behelst onderzoek naar de ziekte FIP, een veel voorkomende en dodelijke ziekte bij jonge katten. Recent onderzoek toont aan, dat virusremmers zoals GS-441524 en Remdesivir effectief zijn in de behandeling met een genezingspercentage van meer dan 80 %. Hoewel deze medicatie in Nederland alleen illegaal beschikbaar was, is er nu legale toegang via de cascade regeling. Vanwege beperkte ervaring en afwijkend protocol, steunt de behandeling in studievorm op strikte protocollen om evidence-based zorg te waarborgen, met als doel katten met FIP te genezen en tevens te redden.

 

In 2023 werd één subsidieaanvraag afgewezen.

 

Om het aanvragen van subsidies te stimuleren is besloten de mogelijkheid te bieden om materiaalsubsidie aan te vragen. Ook wordt bij de meeste subsidies arbeidskosten niet betaald, maar een redelijke vergoeding voor het werk blijkt vaak een groot knelpunt bij onderzoek. Het bestuur zal hier in de toekomst rekening mee houden.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650).

 

Grondslagen voor de balans

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de nominale waarden tenzij anders vermeld.

 

Liquide middelen

De liquide middelen, bestaande uit banktegoeden staan ter vrije beschikking van de stichting.

 

Bestemmingsreserve/-fondsen

Zodra een toezegging voor een financiële bijdrage aan een doelstellingsproject definitief is komen vast te staan, wordt het bedrag van de toezegging volledig voorzien in de balans.

 

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald door het verschil tussen baten en lasten over het boekjaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Kosten worden verantwoord wanneer deze verband houden met de geleverde prestaties van de stichting, met dien verstande dat kosten van doelstellingsprojecten worden verantwoord zodra het besluit tot het uitvoeren van een project door het bestuur is genomen..

 

Verslag Stichting Animales

April 2024

 

Website 

In 2023 is een begin gemaakt met het geheel vernieuwen en optimaliseren van de website van de Stichting. Dit zal in 2024 worden voltooid.

 

Verantwoording

Mevrouw Van Zeeland en de heer Meijboom houden zich beroepshalve bezig of hebben zich in het verleden uit hoofde van hun beroep beziggehouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van dierenwelzijn. Zonder de kennis en ervaring van deze bestuursleden en hun bekendheid met de wereld van hun vakgebied zou de Stichting haar functie niet kunnen vervullen. Het is onvermijdelijk dat zij van tijd tot tijd betrokken zijn, direct of indirect, bij subsidieaanvragen die de Stichting ontvangt. Deze aanvragen beoordeelt het bestuur op dezelfde zakelijke manier en naar dezelfde maatstaven als alle andere aanvragen waarbij een bij een aanvraag betrokken bestuurslid niet zal deelnemen aan de stemming over het voorstel.

 

Utrecht, 9 april 2024

Y.R.A. van Zeeland                          F.L.B. Meijboom

W.H. Metz                                        J.E. Walch                              E.J. Meijerink