Beleidsplan 2021 - 2024

 

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a.  Het stimuleren van op dieren gericht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn, zoals bijvoorbeeld voeding, medisch handelen en cognitie en emotie.
b.  De overdracht van kennis over dierenwelzijn aan dierhouders en beheerders te stimuleren.
c.  Het bij voorkeur jaarlijks organiseren van een
"Animales-Voordracht" om het belang van dierenwelzijn onder de aandacht te brengen.
d.  Het in beperkte mate mede financieel ondersteunen van onderzoek op het gebied van dierenwelzijn.

Bestuur
Het bestuur wordt thans gevormd door mevr. drs. Edske J. Meijerink (voorzitter), mevr. dr. Willy H. Metz (secretaris), mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland (2e secretaris), de heer Robert J. van Tol,  R.A. en dr. Franck L.B. Meijboom (penningmeester),

De stichting kent een Raad van Advies, bestaande uit prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff, drs. V.M.C. Rijsman, mevr. dr. Inga A. Wolframm en mevr. dr. Esther A. Hagen-Plantinga.

Beslissingen over de benoeming van nieuwe bestuursleden, alsmede beslissingen over de voordracht om bestuursleden hun bestuursfunctie te ontzeggen, worden door het voltallige bestuur genomen.
Voor alle te nemen bestuursbesluiten geldt dat bij het staken der stemmen de voorzitter beslist.
De benoemingstermijn is steeds voor een periode van 4 jaar met een maximum van 3 termijnen. Behoudens tussentijds aftreden, zijn de vastgelegde data van het rooster van aftreden van het zittende bestuur dusdanig gespreid, dat de continuïteit gewaarborgd is.
Er zal naar worden gestreefd dat een deel van de bestuursleden zich beroepshalve bezig houdt, of zich in het verleden bezig heeft gehouden op het gebied van dierenwelzijn. Het verdient de voorkeur dat binnen het bestuur kennis en ervaring met diverse disciplines als onderzoek, onderwijs, voedingsleer, diergeneeskunde e.d. beschikbaar is en blijft, een en ander gerelateerd aan de doelstellingen.
Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd, hiervan wordt zeer terughoudend gebruik gemaakt.
De bestuursvergaderingen zullen minimaal 2 x per jaar worden gehouden, bij voorkeur in de eerste helft van maart en in september.

Activiteiten
Subsidieaanvragen worden twee maal per jaar tijdens de bestuursvergaderingen beoordeeld. Criteria waaraan aanvragen moeten worden voldoen en waarop deze worden beoordeeld, staan weergegeven op de website www.animales.nl.
In principe jaarlijks organiseert de Stichting de Animales-Voordracht.
Inmiddels bezit de Stichting een website met de domeinnaam www.animales.nl. Hierop staan onder andere de voor de ANBI-status noodzakelijke gegevens, zoals de samenstelling van het bestuur, contactgegevens, de doelstellingen van de Stichting,  activiteiten, criteria voor subsidiëring, verkorte financiële verantwoording e.d.

Financiën
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties,
- schenkingen, erfstellingen en legaten,
- alles wat de Stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Er is een bankrekening geopend bij de ABN-AMRO Bank (rekening nummer NL58ABNA0106720856). Door de penningmeester wordt een eenvoudige financiële administratie gevoerd. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. De penningmeester zal uiterlijk 1 juli van het volgende jaar de jaarstukken voordragen aan het bestuur ter goedkeuring. Verkorte jaarcijfers zullen jaarlijks op de website worden gepubliceerd.

Het bestuur houdt de mogelijkheid nadrukkelijk open om aangevraagde bijdragen niet alleen op basis van de geformuleerde criteria en kwaliteit te beoordelen, maar ook op basis van de financiële mogelijkheden van dat moment.
Mocht de Stichting worden geliquideerd, dan wordt het eventuele batig liquidatiesaldo uitgekeerd aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met verwante doelstelling.

Huizen, maart 202
2