Jaarverslag 2022

 

De Stichting Animales is opgericht op 13 november 1997. Zij is gevestigd te Huizen.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting: Het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

 

Bestuur

Mevr. drs. Edske J. Meijerink, voorzitter
Mevr. dr. Willy H. Metz, secretaris
Mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland, 2e secretaris
De heer  J. van Tol RA, penningmeester
De heer Dr. Franck L.B. Meijboom, bestuurslid

 

Raad van Advies:

De heer Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff
De heer Drs. V.M.C. Rijsman
Mevr. dr. Inga A. Wolframm (tot 1 augustus 2022)
Mevr. dr. Esther A. Hagen-Plantinga (tot 7 februari 2023)

 

Bestuursverslag

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Animales is in 2022 ondanks de nasleep van de coronacrisis tweemaal fysiek bijeengekomen, te weten op 15 maart en 22 september 2022. Verder werden de besluiten en andere zaken telefonisch of per email gecommuniceerd.

Tot onze spijt heeft mevr. dr. Inga Wolframm per 1 augustus 2022 afscheid genomen van de Raad van Advies.  Zij heeft na 5 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Universiteit Utrecht een aanstelling gekregen als lector duurzame paardensport en paardenhouderij aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Wij betreuren het vertrek van Inga zeer. Zij heeft heel veel betekend voor de Stichting Animales. Zij gaf tijdens de bestuursvergaderingen zeer waardevolle adviezen en speelde een enorme rol bij de organisatie van de Animales-Voordrachten. De wens was en is om op gepaste wijze afscheid van haar te nemen, maar tot op heden is daar nog geen gelegenheid voor gevonden, ook gezien de afstand van haar werkplek nu (Leeuwarden) en Utrecht.

De samenstelling van het bestuur bleef in 2022 verder ongewijzigd.

De bestuursleden, noch de leden van de Raad van Advies, genieten een honorering.

 

ANBI-status

De Stichting Animales is sinds 1 januari 2015 aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

 

Animales-Voordracht

In 2022 werd helaas wederom geen Animales-Voordracht gehouden. Mede door de coronacrisis is het onmogelijk gebleken de Voordracht te organiseren.

Mr. Prof. Brian Hare (hoogleraar evolutionaire antropologie aan de Duke University, Durham, North Carolina, USA) en zijn partner, mrs. dr. Vanessa Wood (eveneens Duke University, Durham, North Carolina, USA) hadden toegezegd in het najaar van 2022 de Vijfde Animales-Voordracht voor ons te houden op het gebied van ‘de evolutie van cognitie door zowel mensen, onze naaste verwanten, de primaten, als soorten waarvan de cognitie samenkwam met de onze’. Helaas kon deze voordracht geen doorgang vinden door een overvol programma van de sprekers.

Het bestuur vindt het echter belangrijk om in 2023 een Animales-Voordracht te laten plaatshebben. Daarom werd in het najaar van 2022 De heer Prof. Dr. Bas Haring (Universiteit Leiden) uitgenodigd de volgende Voordracht voor ons te houden.

 

Subsidies

In 2022 werd een besluit genomen over een aanvraag uit 2021 die was aangehouden onder andere in verband met de moeilijke tijden door de coronacrisis:

Een aanvraag getiteld ‘Betere diagnose en behandeling van honden en katten met maagdarmproblemen’. Een bijdrage van € 8.000,-- werd gevraagd in de kosten voor de aanschaf van 3 fiberscopen à € 16.073,-- per stuk, een droogkast à € 5.867,-- en bijscholing à € 12.000,--.

Maagdarmproblemen komen veel voor bij honden en katten. In veel gevallen betreft het een kortdurende aandoening, bijvoorbeeld veroorzaakt door een virusinfectie of een voedselvergiftiging, waarbij er sprake is van misselijkheid, buikpijn, braken en/of diarree, die binnen enkele dagen, vaak zonder behandeling, weer overgaat. Heel anders is dat bij de ook frequent voorkomende chronisch maagdarmproblemen. De steeds terugkerende misselijkheid, buikpijn, braken en/of diarree vormen een ernstige aantasting van het welzijn van de patiënt en vereisen diergeneeskundig ingrijpen. Na uitsluiten van (darm)parasieten en voedselintoleranties zijn histologische biopten van de maagdarmwand noodzakelijk om een goede therapie te kunnen instellen. Deze biopten kunnen verkregen worden middels een buikoperatie; een ingreep die behoorlijk ingrijpend is voor het dier en daarnaast hoge kosten voor diereigenaren met zich meebrengt. Inmiddels bestaat de mogelijkheid om bij het merendeel van de patiënten de biopten te verkrijgen op een veel minder invasieve wijze, door gebruik te maken van flexibele (endo)scopen; net als in de humane geneeskunde. Daarnaast kunnen deze scopen ook gebruikt worden om vreemde voorwerpen te verwijderen uit het maagdarmkanaal. Ook hier betekent dit dat een operatieve ingreep voorkomen kan worden. Echter, in diergeneeskundig Nederland is de nodige kennis en expertise rondom het gebruik van dergelijke scopen, en de interpretatie van de verkregen biopten, op dit moment helaas nog beperkt.

Besloten is deze aanvraag van in totaal € 8.000,- te honoreren op voorwaarde dat er een link komt met educatie en dat de subsidie eraan bijdraagt de relatie met het onderwijs te versterken. Gedacht kan ook worden aan het "life long learning programma" voor professionals, zodat ook de eerstelijnshulp betrokken wordt.

Bovendien moet de rest van het bedrag uit andere bron verkregen worden, zodat de aanschaf ook daadwerkelijk plaats kan vinden.

 

Daarnaast een aanvraag in 2022:

Een financiële bijdrage werd gevraagd voor een publicatie naar aanleiding van het project 'Dierbaar Dubbelzinnig'. Dit project beoogt een brug tussen wetenschap en samenleving te slaan met behulp van beeldvorming. De start was een fototentoonstelling in Koninklijke Burgers Zoo waarbij dieren als individu worden voorgesteld. Op een aantal vragen hoe mensen tegen dieren aankijken kwam een onverwacht grote respons van 1500 ingevulde vragenlijsten. Een subsidiebijdrage wordt gevraagd om van deze foto’s een boek te maken voor een breed publiek om mensen beter bewust te maken van echt dierenwelzijn. Deze aanvraag van € 9.500,--werd toegekend.

 

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2022

De verkorte balans per 31 december en verkorte exploitatierekening 2022 als volgt:

Op 15 oktober 2019 is in de bestuursvergadering besloten telkens de periodieke gift van € 100.000 toe te voegen aan het eigen vermogen en / om verder na te denken over meer profilering en positionering van de Stichting Animales als kracht achter de doelstelling: bijdragen aan dierenwelzijn door kennisontwikkeling te stimuleren.

 

Website

In 2022 werd de website van de Stichting vernieuwd en geoptimaliseerd.

 

Verantwoording

Mevrouw Van Zeeland en de heer Meijboom houden zich beroepshalve bezig of hebben zich in het verleden uit hoofde van hun beroep beziggehouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van dierenwelzijn. Zonder de kennis en ervaring van deze bestuursleden en hun bekendheid met de wereld van hun vakgebied zou de Stichting haar functie niet kunnen vervullen. Het is onvermijdelijk dat zij van tijd tot tijd betrokken zijn, direct of indirect, bij subsidieaanvragen die de Stichting ontvangt. Deze aanvragen beoordeelt het bestuur op dezelfde zakelijke manier en naar dezelfde maatstaven als alle andere aanvragen waarbij een bij een aanvraag betrokken bestuurslid niet zal deelnemen aan de stemming over het voorstel.

 

Utrecht, 28 maart 2023


Y.R.A. van Zeeland
F.L.B. Meijboom
W.H. Metz
R.J. van Tol
E.J. Meijerink