Jaarverslag 2021

 

De Stichting Animales is opgericht op 13 november 1997. Zij is gevestigd te Huizen.
Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting: Het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur:
Mevr. drs. Edske J. Meijerink, voorzitter
Mevr. dr. Willy H. Metz, secretaris
Mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland, 2e secretaris
Robert J. van Tol RA, penningmeester
Dr. Franck L.B. Meijboom, bestuurslid (vanaf 20 december 2021)

Raad van Advies:
Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff
Drs. V.M.C. Rijsman
Mevr. dr. Inga A. Wolframm
Mevr. dr. Esther A. Hagen-Plantinga

Bestuursverslag
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Animales is in 2021 in verband met de coronacrisis niet fysiek bijeengekomen, de besluiten werden telefonisch of per email gecommuniceerd.
Tot ons genoegen, heeft dr. Franck L.B. Meijboom zich beschikbaar gesteld om zitting te nemen in het bestuur. Dit is per 20 december 2021 geëffectueerd. De samenstelling van het bestuur bleef in 2021 verder ongewijzigd.
De bestuursleden, noch de leden van de Raad van Advies, genieten een honorering.


ANBI-status
De Stichting Animales is sinds 1 januari 2015 aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

Animales-Voordracht

In 2021 werd in verband met de Covid-19 crisis wederom geen Animales-Voordracht gehouden. 
De Vierde en tot nu toe laatste Animales-Voordracht heeft plaatsgevonden in 2019. Sindsdien is het onmogelijk gebleken een Voordracht te organiseren waarbij geïnteresseerden fysiek aanwezig konden zijn. Er is overwogen om een on-line Voordracht te houden, maar daar is vanaf gezien omdat het bestuur de netwerkfunctie van de bijeenkomst hoogacht. Daarbij kon ook niet worden voorzien dat de pandemie zo lang zou duren.
Prof. Brian Hare (hoogleraar evolutionaire antropologie aan de Duke University, Durham, North Carolina, USA) en zijn partner, dr. Vanessa Wood (eveneens Duke University, Durham, North Carolina, USA) hadden toegezegd in september 2020 de Vijfde Animales-Voordracht voor ons te houden op het gebied van ‘de evolutie van cognitie door zowel mensen, onze naaste verwanten, de primaten, als soorten waarvan de cognitie samenkwam met de onze’. Helaas kon deze voordracht dus geen doorgang vinden. Het ligt in de bedoeling de lezing alsnog in het najaar van 2022 te organiseren.
Mocht de lezing door Hare en Woods echter wederom niet door kunnen gaan in verband met de coronabeperkingen, dan vindt het bestuur het belangrijk - in verband met de onzekere (pandemie)tijden - een Nederlander of Nederlandse uit te nodigen. Hierbij zou de voorkeur uitgaan naar iemand die zich bezighoudt met het ontwikkelen van alternatieven voor het gebruik van proefdieren. Een mogelijkheid zou zijn: Prof. Dr. Jan-Bas Prins (zie https://www.lumc.nl/org/dierproeven-verantwoord/leerstoel-jan-bas-prins/), of misschien iemand anders uit het team van Leiden.

Subsidies
Wegens de corona-epidemie zijn er in 2021 weinig aanvragen binnengekomen voor steun als aanvulling op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dierenwelzijn. De volgende aanvragen zijn binnengekomen, maar er werd nog geen definitief besluit over genomen.

Een aanvraag getiteld ‘Betere diagnose en behandeling van honden en katten met maagdarmproblemen’. Een bedrag van € 8.000,-- wordt gevraagd voor een financiële bijdrage in de aanschaf van 3 fiberscopen à € 16.073,-- per stuk, een droogkast à € 5.867,-- en bijscholing à € 12.000,--.
Maagdarmproblemen komen veel voor bij honden en katten. In veel gevallen betreft het een kortdurende aandoening, bijvoorbeeld veroorzaakt door een virusinfectie of een voedselvergiftiging, waarbij er sprake is van misselijkheid, buikpijn, braken en/of diarree, die binnen enkele dagen, vaak zonder behandeling, weer overgaat. Heel anders is dat bij de ook frequent voorkomende chronisch maagdarmproblemen. De steeds terugkerende misselijkheid, buikpijn, braken en/of diarree vormen een ernstige aantasting van het welzijn van de patiënt en vereisen diergeneeskundig ingrijpen. Na uitsluiten van (darm)parasieten en voedselintoleranties zijn histologische biopten van de maagdarmwand noodzakelijk om een goede therapie te kunnen instellen. Deze biopten kunnen verkregen worden middels een buikoperatie; een ingreep die behoorlijk ingrijpend is voor het dier en daarnaast hoge kosten voor diereigenaren met zich meebrengt. Inmiddels bestaat de mogelijkheid om bij het merendeel van de patiënten de biopten te verkrijgen op een veel minder invasieve wijze, door gebruik te maken van flexibele (endo)scopen; net als in de humane geneeskunde. Daarnaast kunnen deze scopen ook gebruikt worden om vreemde voorwerpen te verwijderen uit het maagdarmkanaal. Ook hier betekent dit dat een operatieve ingreep voorkomen kan worden. Echter, in diergeneeskundig Nederland is de nodige kennis en expertise rondom het gebruik van dergelijke scopen, en de interpretatie van de verkregen biopten, op dit moment helaas nog beperkt.

Een financiële bijdrage werd gevraagd voor het project ‘UTOMIC’ (Utrechts Translationeel One Medicine Innovatie Centrum). Het betreft een zeer interessant en waardevol maar ook duur project. Ieder jaar overlijden wereldwijd ruim 29 miljoen mensen aan een ‘Niet Overdraagbare Ziekte (NOZ)’, zoals bij voorbeeld kanker, hart- en vaatziekte, diabetes, herseninfarct, of COPD. Tegelijkertijd zijn NOZ’s ook bij gezelschapsdieren de meest voorkomende doodsoorzaak. Ook al kunnen deze variëren tussen verschillende diersoorten en zelfs tussen verschillende rassen, kunnen ze desalniettemin onder dezelfde categorieën worden geschaard als humane NOZ’s: kanker, hart- en vaatziekten, respiratoire problemen, endocriene stoornissen en musculoskeletale aandoeningen bij dieren zijn stuk voor stuk vergelijkbaar met dezelfde ziekten bij mensen. We weten inmiddels dat er nauwe overeenkomsten zijn tussen mensen en dieren als het gaat om de oorzaken, het voorkomen en het behandelen van NOZ’s. Dit concept wordt ‘One Medicine’ genoemd en wordt onderschreven door steeds meer dierenartsen en artsen op nationaal en internationaal niveau. Door nauw te observeren tijdens het behandelen van dierpatiënten, kunnen onderzoekers en clinici belangrijke inzichten opdoen die leiden tot betere diagnostiek en effectievere behandelingen van patiënten, humaan én veterinair – en dat zonder de inzet van proefdieren! Hoog tijd dus om krachten te bundelen en de samenwerking tussen de veterinaire en humane geneeskunde te stimuleren. Om translationeel One Medicine onderzoek, naar een hoger plan te tillen en maatschappelijke impact te creëren wil de faculteit Diergeneeskunde het ‘Utrecht Translationeel One Medicine Innovatie Center (UTOMIC)’ oprichten. Doel is onderzoekers en clinici uit de veterinaire en humane geneeskunde om binnen UTOMIC nauw samen te werken en gezamenlijk bij te dragen aan een betere gezondheid van dieren en mensen, én tegelijkertijd de inzet van proefdieren voor biomedisch onderzoek blijvend terug te dringen. Met het oprichten van UTOMIC hoopt de faculteit Diergeneeskunde samen met haar partners duurzaam bij te kunnen dragen aan een betere toekomst voor dieren én mensen, en tegelijkertijd de inzet van proefdieren terug te dringen.

 

Financiële verantwoording
Wegens corona werden er in 2021 weinig subsidie-aanvragen ontvangen en activiteiten ontwikkeld. De verwachting is, dat dit in 2022 meer zal aantrekken.
Ten aanzien van de rapportage betreffende de financiële resultaten over het jaar 2021 kunnen de volgende cijfers gepresenteerd worden:

Financieel overzicht 2021
De verkorte balans en verkorte exploitatierekening van de Stichting luiden als volgt:

Op 15 oktober 2019 is in de bestuursvergadering besloten telkens de periodieke gift van € 100.000 toe te voegen aan het eigen vermogen en / om verder na te denken over meer profilering en positionering van de Stichting Animales als kracht achter de doelstelling: bijdragen aan dierenwelzijn door kennisontwikkeling te stimuleren.

 

Website 
In 2021 werd de website van de Stichting wederom geoptimaliseerd.

Utrecht, 15 maart 2022

 

Y.R.A. van Zeeland
F.L.B. Meijboom
W.H. Metz
R.J. van Tol
E.J. Meijerink