JAARVERSLAG 2020


De Stichting Animales is opgericht op 13 november 1997. Zij is gevestigd te Huizen.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting: Het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn


Bestuur:
Mevr. drs. Edske J. Meijerink, voorzitter
Mevr. dr. Willy H. Metz, secretaris
Mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland, 2e secretaris
R.J. van Tol RA, penningmeester

Raad van Advies:
Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff
Drs. V.M.C. Rijsman
Mevr. dr. Inga A. Wolframm
Mevr. dr. Esther A. Hagen-Plantinga

Bestuursverslag

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Animales is in 2020 in verband met de coronacrisis niet persoonlijk bijeengekomen, de besluiten werden telefonisch of per email gecommuniceerd.

De samenstelling van het bestuur is in 2020 ongewijzigd.

De bestuursleden, noch de leden van de Raad van Advies, genieten een honorering.

ANBI-status
De Stichting Animales is sinds 1 januari 2015 aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

Animales-Voordracht
In 2020 werd in verband met de coronacrisis geen Animales-Voordracht gehouden. 
Prof. Brian Hare (hoogleraar evolutionaire antropologie aan de Duke University, Durham, North Carolina, USA) en zijn partner, dr. Vanessa Wood (eveneens Duke University, Durham, North Carolina, USA) hadden toegezegd in september 2020 de voordracht te houden op het gebied van ‘de evolutie van cognitie door zowel mensen, onze naaste verwanten, de primaten, als soorten waarvan de cognitie samenkwam met de onze’. Helaas kon deze voordracht dus geen doorgang vinden. Het ligt in de bedoeling de lezing aan het einde van 2021 te organiseren.

Subsidie
Wegens de corona-epidemie zijn er in 2020 weinig aanvragen binnengekomen voor steun als aanvulling op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dierenwelzijn.
De volgende aanvraag werd gehonoreerd:

Een bedrag van in totaal van € 5.090,-- werd aan de Veulenbrigade toegezegd voor de aanschaf van infuuspompen ten behoeve van de behandeling van pasgeboren veulens:
- 1 Braun Perfusor Space Infuuspomp = €1100
- 1 Braun Spacestations (inclusief toebehoor) = €1840
- 2 Braun Infusomat Space Infuuspompen = á €1075 (totaal €2150)

Om een zwak veulen zo goed mogelijk kunnen helpen, maken de collega’s van de Veulenbrigade gebruik van infuuspompen. Dankzij de genereuze bijdrage van onder andere de Stichting Animales heeft de Veulenbrigade inmiddels al de nodige materialen kunnen
aanschaffen om twee veulens tegelijk te kunnen behandelen.
Echter, zodra een veulen zeer intensief behandeld moet gaan worden, of er een derde veulen wordt opgenomen bij de Veulenbrigade, zijn er op dit moment onvoldoende infuuspompen beschikbaar. Dit betekent dat in een dergelijke situatie, de collega’s een beslissing moeten nemen over welk veulen ze wel of niet gaan behandelen. Om deze situatie zo veel mogelijk uit te sluiten, zouden zij graag extra apparatuur willen aanschaffen.

Het onderzoek wordt geleid door Drs. Mathijs J.P. Theelen, DVM, Dipl.ECEIM, Europees Specialist Inwendige Ziekten van het Paard, en tevens coördinator Veulenbrigade Universiteitskliniek voor Paarden, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.


Financiële verantwoording
Wegens corona werden er in 2020 weinig subsidie-aanvragen ontvangen en activiteiten ontwikkeld. De verwachting is, dat dit in 2021 meer zal aantrekken.

Ten aanzien van de rapportage betreffende de financiële resultaten over het jaar 2020 kunnen de volgende cijfers gepresenteerd worden:

Financieel overzicht 2020

De verkorte balans en verkorte exploitatierekening van de Stichting luiden als volgt:
Balans

Geldmiddelen

Balans totaal
2019

105.006

105.006
2020

209.100

209.100St. Kapitaal

Resultaat 2019/20

Eigen vermogen

Balans totaal
2019

9.709

95.297                      

105.006       

105.006       
2020

105.006

104.094   

209.100

209.100
Staat van Baten en Lasten 2020
Exploitatierekening

Donaties

Totale baten


Bureaukosten

Bestuurskosten

Bankkosten

Animales Voordracht

Reclamekosten

Donaties / subsidies

Totale kosten

Resultaat

Totaal
2019

110.425

110.425


---

---

128

---

---

15.000                            

15.000

95.297

110.425
2020

110.020

110.020


188

192

456

---

---

5.090       

5.926

104.094

110.020
Op 15 oktober 2019 is in de bestuursvergadering besloten telkens de periodieke gift van       € 100.000 toe te voegen aan het eigen vermogen en / om verder na te denken over meer profilering en positionering van de Stichting Animales als kracht achter de doelstelling: bijdragen aan dierenwelzijn door kennisontwikkeling te stimuleren.


Website 
In 2020 werd de website van de Stichting wederom geoptimaliseerd.Utrecht, voorjaar 2020
Y. R.A. van Zeeland

W.H. Metz


R.J. van Tol E.J. Meijerink
"het bevorderen van het welzijn van dieren in de ruimste zin des woords"
Telefoonnummer

+31(0) 6 55702588
Email

info@animales.nl
JAARVERSLAG 2020
WYSIWYG Web Builder